lelal**** 10,220.00
madh*** 6,400.00
louel*** 10,580.00
jazzvi**** 6,760.00
maiz*** 10,940.00
jasonm**** 7,120.00